Globalny Język Biznesu

Globalny Język Biznesu

 • Standard/Rozwiązanie GS1
  Globalny Identyfikator Zasobów Indywidualnych (GIAI)
 • Powiązany standard ESRS
  ESRS E5 Wykorzystanie zasobów oraz gospodarka o obiegu zamkniętym
 • Wskaźnik
  E5-5 – Wypływy zasobów
 • Datapoints (jednostkowe punkty danych)

  37. Jednostka ujawnia następujące informacje na temat całkowitej ilości odpadów pochodzących z własnych operacji, w tonach lub kilogramach:

  b) całkowitą ilość odpadów, w przypadku których uniknięto unieszkodliwiania, według masy, w podziale na odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne oraz w podziale na następujące rodzaje procesu odzysku:

  i. przygotowanie do ponownego użycia;
  ii. recykling; oraz
  iii. inne procesy odzysku.

  40. Jednostka przedstawia informacje kontekstowe na temat metod zastosowanych w celu obliczenia tych danych (…). Jednostka określa, czy dane pochodzą z bezpośrednich pomiarów czy z szacunków; oraz ujawnia informacje o zastosowanych kluczowych założeniach.

 • Powiązanie ze wskaźnikiem

  Pośrednio

 • Dane dostępne za pomocą standardu GS1
  • Masa danego środka trwałego (komputery, biurka, maszyny, pojazdy)
  • Czas występowania danego środka trwałego w ewidencji
 • Dodatkowe dane, potrzebne do obliczenia wskaźnika

  Dane dotyczące liczby produktów przekazanych do procesu odzyskiwania lub naprawy (dane klienta)

 • Wykorzystanie standardów GS1

  Środki trwałe zostały oznaczone identyfikatorem GIAI. Każdorazowe ich ponowne wykorzystanie jest odnotowywane w systemie.

 • Przeliczenie

  liczba produktów przekazanych do ponownego użycia lub naprawy w danym roku * masa produktów

  wskaźnik dodatkowy: średni czas występowania produktu z danej kategorii w ewidencji

 • Przykładowa treść w raporcie klienta

  „Do obliczenia danych dotyczących wygenerowanych odpadów, w przypadku których uniknięto unieszkodliwienia, zostały wykorzystane informacje ze stosowanych standardów GS1 GIAI, które pozwalają na identyfikację takich środków trwałych w organizacji jak komputery, biurka, maszyny i pojazdy. Zarówno liczba oraz masa obiektów przeznaczonych do utylizacji, jak i wykorzystanych ponownie mogła zostać obliczona dzięki monitorowaniu i prowadzeniu ewidencji tych zasobów”.

 • Zewnętrzne źródła danych

  Nd

 • Przydatne narzędzia/ rozwiązania

  Nd