Globalny Język Biznesu

Globalny Język Biznesu

 • Standard/Rozwiązanie GS1
  Globalny Model Danych (GDM – Global Data Model), Globalny Numer Lokalizacyjny (GLN)
 • Powiązany standard ESRS
  ESRS E5 Wykorzystanie zasobów oraz gospodarka o obiegu zamkniętym
 • Wskaźnik
  E5-4 – Wpływy zasobów
 • Datapoints (jednostkowe rodzaje danych)

  31. (…) jednostka ujawnia następujące informacje na temat materiałów wykorzystanych do wytworzenia swoich produktów i usług w okresie sprawozdawczym, w tonach lub kilogramach:

  a) masę całkowitą produktów oraz materiałów technicznych i biologicznych użytych w okresie sprawozdawczym.

  32. Jednostka przedstawia informacje na temat metod zastosowanych w celu obliczenia tych danych. Jednostka określa, czy dane pochodzą z bezpośrednich pomiarów czy z szacunków, oraz ujawnia kluczowe, przyjęte przez siebie założenia.

 • Powiązanie ze wskaźnikiem

  Bezpośrednio

 • Dane dostępne za pomocą standardu GS1 i Globalnych rejestrów GS1 oraz bazach danych

  Dla produktu (dane klienta)

  • Rodzaj produktu
  • Masa produktu

  Potencjalnie: dla opakowania (jako produktu oznaczonego numerem GTIN)

  • Rodzaj opakowania
  • Masa opakowania
 • Dodatkowe dane, potrzebne do obliczenia wskaźnika

  Dla produktu i komponentów produktu:

  • Liczba produktów danego rodzaju wprowadzonych na rynek w danym roku raportowym (dane klienta).

  Dla opakowań (jako produktu oznaczonego numerem GTIN):

  Liczba opakowań danego rodzaju wprowadzonych na rynek w danym roku raportowym (dane klienta).

 • Wykorzystanie standardów GS1

  Wszystkie produkty, półprodukty i/ lub surowce w bazie danych firmy zostały opisane za pomocą standardu GDM.

 • Przeliczenie – Wykorzystanie standardów GS1

  Liczba wprowadzonych na rynek produktów w skali roku * masa danego produktu/komponentu

 • Przykładowa treść w raporcie klienta

  „Całkowita masa materiału (surowców, komponentów, produktów) wykorzystanego w okresie raportowym wynosi […] i została obliczona przy wykorzystaniu standardu GS1 – numeru GTIN (ang. Global Trade Item Number), który pozwala jednoznacznie zidentyfikować każdy produkt i powiązać go ze szczegółowymi informacjami zawartymi w bazach danych”.

 • Zewnętrzne źródła danych

  Katalogi i bazy danych z certyfikatem zgodności z GDM.

 • Przydatne narzędzia/ rozwiązania

  Nd