Globalny Język Biznesu

Globalny Język Biznesu

 • Standard/Rozwiązanie GS1
  Globalny Model Danych (GDM – Global Data Model), Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN)
 • Powiązany standard ESRS
  ESRS E5 Wykorzystanie zasobów oraz gospodarka o obiegu zamkniętym
 • Wskaźnik
  E5-5 – Wypływy zasobów
 • Datapoints (jednostkowe punkty danych)

  37. Jednostka ujawnia następujące informacje na temat całkowitej ilości odpadów pochodzących z własnych operacji, w tonach lub kilogramach:

  b) całkowitą ilość odpadów, w przypadku których uniknięto unieszkodliwiania, według masy, w podziale na odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne oraz w podziale na następujące rodzaje procesu odzysku:
  i. przygotowanie do ponownego użycia;
  ii. recykling; oraz
  iii. inne procesy odzysku.

  40. Jednostka przedstawia informacje kontekstowe na temat metod zastosowanych w celu obliczenia tych danych (…). Jednostka określa, czy dane pochodzą z bezpośrednich pomiarów czy z szacunków; oraz ujawnia informacje o zastosowanych kluczowych założeniach.

 • Powiązanie ze wskaźnikiem

  Bezpośrednio

 • Dane dostępne za pomocą GS1 i baz danych

  Masa opakowania/butelki dla danego opakowania oznaczonego numerem GTIN określona w bazie danych

 • Dodatkowe dane, potrzebne do obliczenia wskaźnika

  Liczba opakowań/ butelek przekazanych do recyklomatów bądź w inny sposób przywróconych do obiegu w skali roku.

 • Wykorzystanie standardów GS1

  Wszystkie butelki zostały oznaczone numerem GTIN.

  Dane o opakowaniu zwrotnym pochodzą z bazy danych produktów oznaczonych numerem GTIN.

 • Przeliczenie

  masa poszczególnych opakowań/butelek * liczba opakowań/butelek przekazanych do recyklingu

 • Przykładowa treść w raporcie klienta

  „Masa odpadów przekazanych do procesu odzyskiwania wynosi […] i została obliczona przy wykorzystaniu rozwiązania GS1 – numeru GTIN (ang. Global Trade Item Number), który pozwala jednoznacznie zidentyfikować każdy produkt i powiązać go ze szczegółowymi informacjami zawartymi w bazach danych”.

 • Zewnętrzne źródła danych

  Katalogi i bazy danych z certyfikatem zgodności z GDM.

 • Przydatne narzędzia/ rozwiązania

  Nd.