Globalny Język Biznesu

Globalny Język Biznesu

 • Standard/Rozwiązanie GS1
  Globalny Identyfikator Przesyłek (GINC), Globalny Identyfikator Zasobów Indywidualnych (GIAI), Globalny Identyfikator Zasobów Zwrotnych (GRAI), Globalny Numer Identyfikacji Wysyłki (GSIN), Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN), Globalny Numer Lokalizacyjny (GLN), Seryjny Numer Jednostki Logistycznej (SSCC)
 • Powiązany standard ESRS
  ESRS E5 Wykorzystanie zasobów oraz gospodarka o obiegu zamkniętym
 • Wskaźnik
  E5-3 – Cele związane z wykorzystaniem zasobów oraz gospodarką o obiegu zamkniętym
 • Datapoints (jednostkowe punkty danych)

  23. Opis celów zawiera wymogi informacyjne określone w ESRS 2 MDR-T Monitorowanie skuteczności polityk i działań z wykorzystaniem celów.

  MDR-T (ESRS 2)

  79. Celem niniejszego minimalnego wymogu dotyczącego ujawniania informacji jest zapewnienie w odniesieniu do każdej istotnej kwestii związanej ze zrównoważonym rozwojem wiedzy na temat:

  b) wymiernych, terminowych, zorientowanych na rezultaty celów wyznaczonych przez jednostkę na potrzeby zrealizowania założeń polityki, opracowanych z myślą o oczekiwanych skutkach dla ludzi, środowiska lub jednostki w kontekście istotnych oddziaływań, ryzyka i możliwości;

  c) ogólnych postępów w realizacji wyznaczonych celów w miarę upływu czasu.

 • Powiązanie ze wskaźnikiem

  Bezpośrednio/pośrednio – identyfikatory GS1 w zależności od wskaźnika mogą bezpośrednio lub pośrednio pomagać w wyznaczeniu wartości bazowej, wyznaczeniu i monitorowaniu celów związanych z wykorzystaniem zasobów i gospodarką o obiegu zamkniętym.

 • Dane dostępne w ramach standardu GS1

  Informacja o wdrożonych standardach GS1 i możliwości ich wykorzystania do precyzyjnego wyznaczenia celów oraz do monitorowania postępu realizacji celów.

 • Dodatkowe dane, potrzebne do obliczenia wskaźnika

  Brak

 • Wykorzystanie standardów GS1

  Firma korzysta ze standardów GS1. Posiada informacje, jakie dane są kodowane, skanowane i w jaki sposób informacje są zbierane.

 • Przeliczenie

  Wskaźnik opisowy

 • Przykładowa treść w raporcie klienta

  „Firma wyznaczyła wymierne i terminowe cele w zakresie wykorzystania zasobów oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

  Na potrzeby wyznaczenia konkretnych celów do realizacji, w pierwszym kroku zostały określone rok i wartości bazowe, względem których będą mierzone postępy w realizacji celów. Jako rok bazowy został wyznaczony rok […], a wartości bazowe zostały obliczone dzięki wdrożeniu kompleksowych standardów GS1 [należy wpisać te, z których organizacja korzysta], dzięki którym organizacja mogła zebrać dane na temat przepływów materiałów i produktów przez organizację. Standardy GS1 [należy wpisać te, z których organizacja korzysta] będą w dalszym ciągu wykorzystywane do bieżącego monitorowania realizacji wyznaczonych krótko- oraz długoterminowych celów”.

 • Zewnętrzne źródła danych

  Nd

 • Przydatne narzędzia/ rozwiązania

  Nd