Globalny Język Biznesu

Globalny Język Biznesu

Globalna Sieć Synchronizacji Danych GS1 (GS1 GDSN) jest największą na świecie siecią danych o produktach.

GS1 GDSN umożliwia każdej firmie, na każdym rynku, bezproblemową wymianę wysokiej jakości informacji o produktach.

Synchronizuj dane dzięki GDSN

Sieci GDSN (ang. Global Data Synchronization Network) umożliwia globalną synchronizację danych podstawowych o produktach (ang. Master Data). Operatorami katalogów są krajowe organizacje GS1 lub dostawcy rozwiązań informatycznych. Partnerzy handlowi mają dostęp do najbardziej aktualnych i pełnych informacji potrzebnych do wymiany produktów na rynkach lokalnych i globalnych. Dane produktowe są przesyłane, utrzymywane i udostępniane automatycznie.

Wszystkie firmy potrzebują tego samego – aktualnych i wiarygodnych informacji o produktach, aby przynieść korzyści konsumentom czy pacjentom.

Co zyskujesz dzięki GDSN?

 • bieżący dostęp do jednego źródła aktualnych, kompletnych i pełnych danych o produktach,
 • zgodność z wymogami prawa dot. prezentowania określonych informacji o produktach spożywczych na stronach sklepów internetowych (Rozporządzenie EU 1169/2011),
 • większą dokładność składanych zamówień,
 • mniejszą liczbę formularzy do wypełnienia,
 • ograniczenie liczby zdublowanych systemów i procesów odpowiedzialnych za gromadzenie i aktualizowanie informacji o produktach.

GDSN – zoptymalizowana wymiana danych produktowych we wszystkich kanałach sprzedaży. Cyfrowe katalogi danych, certyfikowane w GS1, są elektronicznymi katalogami zawierają ustandaryzowane informacje o jednostkach handlowych. Pełnią funkcje źródła danych zarówno dla właścicieli tych danych (głównie producentów), jak i dla odbiorców, sieci handlowych, hurtowni czy sklepów online. Operatorami katalogów mogą krajowe organizacje GS1 lub dostawcy rozwiązań informatycznych.

 

Dowiedz się więcej

Grupy robocze

Grupa robocza Globalne Modele Danych / GDSN

Grupa robocza Globalne Modele Danych / GDSN identyfikuje i rozwiązuje problemy związane z wdrażaniem technologii GDSN. Grupa stanowi również trzon obecnych i przyszłych użytkowników katalogów elektronicznych służących do gromadzenia danych produktowych. Zapraszamy do współpracy.

Więcej

Polska Grupa Robocza GS1PL/DIY&GA

Polska Grupa Robocza GS1PL/DIY&GA ma za cel przystosowanie europejskiego modelu danych do wymagań rynku polskiego oraz stworzenia dobrych praktyk służących optymalizacji technik wymiany informacji produktowy branży narzędziowo – budowlanej z wykorzystaniem standardów GS1. Zapraszamy do współpracy.

Więcej

Dowiedz się więcej o GDSN

Sieć Globalnej Synchronizacji Danych (GDSN) to sieć kompatybilnych katalogów elektronicznych, umożliwiających bezpieczną i nieprzerwaną synchronizację danych. Dzięki niej wszyscy partnerzy handlowi posiadają w swoich systemach spójne dane o konkretnej jednostce w tym samym czasie. Ta sieć składa się z następujących elementów: Globalnego Rejestru, certyfikowanych katalogów oraz standardów do komunikacji między katalogami.

W każdej transakcji biznesowej, pierwszą rzeczą, którą należy określić jest KTO, GDZIE i CZYM zamierza handlować. Są to podstawowe dane, które podlegają synchronizacji. W ramach GDS wykorzystuje się następujące identyfikatory GS1: Globalne Numery Jednostek Handlowych (GTIN) oraz Globalne Numery Lokalizacyjne (GLN). Same klucze identyfikacyjne nie dostarczają jeszcze wystarczających informacji i z dlatego zostały uzupełnione o zdefiniowane atrybuty m.in.: opis lokalizacji, cenę, wielkość, opakowanie, nazwa, adres itp. Jednym z nowo opracowanych atrybutów jest Globalna Klasyfikacja Produktów (GPC). Klasyfikacja ta umożliwia wskazanie, jakiego rodzaju towarem jest identyfikowany produkt oraz do jakiej grupy towarów należy. GPC pełni kluczową rolę w procesie wyszukiwania towarów w sieci GDS.

Serce sieci stanowi Globalny Rejestr. Znajdują się w nim identyfikatory wszystkich towarów z certyfikowanych baz danych. Rejestr ten porozumiewa się ze wszystkimi certyfikowanymi katalogami danych za pomocą standardowych komunikatów rejestracji i subskrypcji. Synchronizacja danych odbywa się bezpośrednio między skomunikowanymi katalogami bez udziału Rejestru.

Choreografia wymiany informacji produktowych z wykorzystaniem GDSN opiera się na kilku podstawowych czynnościach:

 • Wprowadzanie danych – dotyczy dostawców, którzy wprowadzają dane podstawowe własnych produktów do swoich macierzystych / lokalnych katalogów GDSN.
 • Publikacja danych – inaczej oznacza zarejestrowanie danych w GDSN. Z chwilą wykonania tej czynności inne katalogi odpytujące Rejestr będą mogły odszukać żądane informacje produktowe w odpowiednich źródłach czyli w katalogach dostawców.
 • Subskrypcja na dane – operacja ta dotyczy odbiorców danych czyli np. sieci handlowych. Subskrypcja jest to inaczej automatyczne zapytanie/żądanie o dane i działa tak długo aż nie zostanie odwołane. Operacja ta uruchamiana jest w macierzystym katalogu odbiorcy danych. Subskrypcja odpytuje zarówno katalog lokalny jak również Rejestr GDSN.
 • Przesyłanie danych produktowych – odbywa się na skutek wskazań Rejestru, ale zawsze przyjmuje formę bezpośredniej wymiany danych między skojarzonymi katalogami. Uwaga: Rejestr przechowuje wyłącznie informacje adresowe czyli gdzie jakie dane należy szukać i służy do kierowania strumieniem danych.

Proces wymiany danych podstawowych najlepiej zobrazuje następujący ciąg pięciu kroków uwidocznionych na rysunku 6.3.1.:

Krok 1.

Dostawca wprowadza dane produktowe do swojego macierzystego katalogu elektronicznego, który jest zrzeszony w GDSN.

Krok 2.

W następstwie tego katalog publikuje informacje w rejestrze GDSN.

Krok 3.

Równolegle, odbiorca danych (detalista) poszukuje danych w swoim macierzystym katalogu. Czynność tę realizuje za pomocą subskrypcji, czyli elektronicznej prenumeraty na dane. Jeśli katalog macierzysty odbiorcy nie odnajdzie żądanych informacji wtedy automatycznie skieruje subskrypcję do Rejestru GDSN. Rejestr natomiast, z chwilą rozpoznania lokalizacji żądanej informacji, przesyła subskrypcję sieci handlowej do odpowiedniego katalogu dostawcy.

Krok 4.

Katalog dostawcy otrzymując subskrypcję z Rejestru GDSN, nawiązuje bezpośrednie połączenie z katalogiem odbiorcy danych. W następstwie tej operacji katalog dostawcy przesyła żądane informacje produktowe do katalogu macierzystego sieci handlowej.

Krok 5.

W celu zamknięcia wszystkich operacji zwrotnie odsyłane są elektroniczne potwierdzenia pomiędzy uczestnikami wymiany danych podstawowych.

Pobierz ulotkę o GDSN.

Poradnik przeznaczony jest dla producentów i sieci handlowych planujących uruchomienie elektronicznej wymiany danych podstawowych ze swoimi partnerami biznesowymi. Pobierz poradnik.

 

Pobierz aktualną listę aktualnych katalogów GDSN na świecie. Pobierz dokument.

 

Zasady jakie obowiązują w społeczności GDSN, istotnie wpływają na utrzymanie odpowiedniego reżimu technologicznego synchronizacji danych podstawowych.

 • Głównym elementem sieci GDSN jest Globalny Rejestr (Global Registry). Znajdują się w nim identyfikatory wszystkich towarów z certyfikowanych baz danych. Rejestr ten porozumiewa się ze wszystkimi certyfikowanymi katalogami danych za pomocą standardowych komunikatów rejestracji i subskrypcji. Synchronizacja danych odbywa się bezpośrednio między skomunikowanymi katalogami bez udziału Rejestru.
 • Każdy uczestnik wybiera jeden katalog elektroniczny, który będzie stanowił punkt styku z innymi użytkownikami GDSN. Ta metoda dotyczy zarówno dostawców jak i odbiorców. To świadczy o pełnej transparentnej formie gromadzenia i przekazywania informacji. Nie ma żadnych baz pośrednich czy buforowych. Dla jednego podmiotu pozostaje wyłącznie wybrany katalog, który służy do gromadzenia najbardziej aktualnych informacji produktowych.
 • Synchronizacja katalogów odbywa się na bieżąco na żądanie odbiorcy danych. Tym samym dane zawsze są aktualne, kompletne i pełne.
 • Koszt uczestnictwa w katalogu uzależniony jest od modelu biznesowego konkretnego operatora, natomiast wymiana danych pomiędzy katalogami zrzeszonymi w GDSN jest bezpłatna.
 • Za jakość, kompletność i aktualność danych odpowiada wyłącznie dostawca, bowiem to na nim ciąży obowiązek informowania rynku o potencjalnych zmianach zachodzących w obrębie swoich GTIN-ów.
 • Katalogi starają się nadążać nad zmieniającymi się wymogami prawnymi. Informacje o takich wymaganiach najczęściej spływają od lokalnych/ krajowych rad użytkowników (KRU), które postulują o wprowadzenie aktualizacji wybranych atrybutów.
 • Kompetencje KRU dotyczą najczęściej wymogów prawnych danego kraju np. stawki VAT, krajowa klasyfikacja towarów itp.
 • KRU może przekazać wniosek o zmianę/aktualizację do międzynarodowej rady użytkowników MRU, która z kolei obsługuje zmiany globalne np. dot. globalnej klasyfikacji prod. GPC (Global Product Classification) lub CN code – (Customs Tarrif Number) międzynarodowe kody celne obowiązujące we Wspólnocie Europejskiej.
 • Jakiekolwiek zmiany realizowane są w kolejnych edycjach (release) zaplanowanych z góry na cały nadchodzący rok.

Standaryzacja typów danych i sposoby ich transferu są kluczowe w międzynarodowym – globalnym handlu. Bowiem to dzięki GDSN europejscy odbiorcy (czytaj. niemieccy, francuscy, angielscy czy polscy detaliści) mogą odbierać dane produktowe nie tylko od lokalnych producentów, ale i od globalnych dostawców.

Katalogi komunikują się wykorzystując pliki automatycznie tworzone w języku maszynowym XML. Wzorzec słowników XML, do których odwołują się uczestnicy jest corocznie aktualizowany przez GDSN i jest dostępny w tzw. modelu BMS. (Więcej informacji technicznych można odszukać na aktualizowanych stronach GS1/GDSN)

Odbiorca danych / detalista może automatycznie sprawdzać swój katalog macierzysty, a w konsekwencji również GDSN w poszukiwaniu produktów spełniających określone cechy.

Można to zrobić za pomocą tzw. subskrypcji czyli odnawialnych zapytań o dane produktowe.

W zapytaniach tych najczęściej stosuje się następujące kombinacje:

 • GTIN produktu plus Kod kraju rynku docelowego,
 • GLN dostawcy plus Kod kraju rynku docelowego,
 • GLN dostawcy plus GPC (Global Product Classification) – globalna klasyfikacja produktu.

Przykład:

Czyli przykładowo kupiec sieci handlowej specjalizujący się w jogurtach zdefiniuje swoje zapytanie używając następujących atrybutów:

 • GLN producenta jogurtów: 590xxxx
 • GPC jogurtów: 10000607 – Milk/ Butter/ Cream/ Yogurts/ Cheese/ Eggs/ Substitutes Variety Packs

Katalog przeprowadzi automatyczną weryfikację zapytania z wykorzystaniem choreografii GDSN i w odpowiedzi zwróci do kupca komplet danych o jogurtach producenta 590xxxx.

Jeśli odbiorca danych założył subskrypcję i jej nie odwołał, to w przypadku pojawienia się zmiany katalog GDSN automatycznie prześle odpowiednie aktualizacje. Dzięki temu odbiorca ma zawsze dostęp do najświeższych danych produktowych.

 

GPC to globalna klasyfikacja produktów, niezbędny element rejestracji pozycji handlowych w katalogach GDSN. Przejdź do strony i dowiedz się więcej.

 

GMD – to standard opisu produktu w postaci listy wymaganych cech (atrybutów) ułatwiających prawidłową identyfikację towaru przez wszystkich uczestników rynku.

Poznaj modele innych krajów na stronie.

Dowiedz się więcej na stronie.

 

Udostępniamy pliki do pobrania, które wspierają wdrażanie Polskich Modelów Danych Produktowych w firmach. Przejdź do strony.

Pomagamy we wdrożeniu standardów w firmie:

Nasz ekspert

Dr inż. Krzysztof Muszyński

Data Quality Project Manager || Ekspert ds. modeli danych i jakości informacji produktowych

Bądź na bieżąco z informacjami o standardach GS1 np. kodami kreskowymi. Otrzymuj informacje o najnowszych wdrożeniach w branżach retail, e-commerce, ochrona zdrowia, przemysł, TSL, o webinariach, szkoleniach i konferencjach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego newslettera. Na Twój e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.